Eglė Dapšauskienė

Klaipėdos m. l/d „Pumpurėlis“

Mokytoja metodininkė

2019 m.

Kaip atnaujinti ir praturtinti ugdymo(si) procesą,

nenaudojant brangių priemonių?

Pasinaudoti edukacinėmis ir kūrybos erdvėmis.

Edukacinių išvykų nauda

Ugdomos, gilinamos mokomųjų dalykų žinios;

Plečiasi akiratis;

Tobulinami, plėtojami tarpasmeniniai santykiai;

Vyksta regimasis patyrimas nestandartinėje aplinkoje;

Didinama motyvacija;

Ugdomas pozityvus požiūris (į bendraamžius, suaugusius, aplinką);